KHOA CƠ BẢN – CƠ SỞ

29/09/2022

1. Chức năng

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản theo quy định.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản của trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Lịch sử phát triển

Giai đoạn 1965 -:- 1990

– Từ khi thành lập trường (1965) đến năm 1990 là Tổ lý thuyết trực thuộc phòng Giáo vụ

– Nhiệm vụ : Thực hiện quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ sở – cở bản và các môn lý thuyết chuyên môn nghề.

Giai đoạn 1991 -:- 2007

– Từ 1991 Ban lý thuyết được thành lập (Trên cơ sở Tổ lý thuyết ) trực thuộc phòng Đào tạo.

– Nhiệm vụ :

+ Từ năm 1991 -:- 2003 : Thực hiện quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ sở – cở bản , các  môn lý thuyết  chuyên môn nghề.

+ Từ năm 2003 -:- 2007 Thực hiện quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ sở – cở bản

Giai đoạn từ 2007 đến nay

–  Tháng 06/2007  Khoa Cơ Sở- Cơ Bản được thành lập ( trên cơ sở Ban lý thuyết) trực thuộc Ban Giám Hiệu.

–  Nhiệm vụ : Thực hiện quản lý và giảng dạy các môn chung, các môn lý thuyết cơ sở – cở bản.

4. Thành tích tiêu biểu

  • Tập thể

* Năm 1999 Được tặng:  – Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải.

– Bằng khen của Bộ lao động thương binh và Xã hội.

* Năm 2002 Được tặng:  – Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải

  • Cá nhân

Danh hiệu GV dạy giỏi cấp Nhà nước

1. Trần Thị Nguyên         năm 1990

2. Cao Thị Lãm              năm 1992

3. Vũ Thị Kim Tâm         năm 1997

4. Nguyễn Thị Xinh         năm 2000

Danh hiệu GV dạy giỏi cấp ngành (Bộ)

1. Cao Thị Lãm               năm 1986

2. Trần Thị Nguyên          năm 1989

3. Phạm Thị Miên           năm 2007

4. Đinh Thanh Tùng        năm 2010

Danh hiệu GV dạy giỏi cấp Thành phố

1.Trần Thị Nguyên          năm 1988

2. Vũ Thị Kim Tâm         năm 1994

3. Đào Thu Hà               năm 1994

4. Nguyễn Thị Xinh        năm 1996

5. Vũ Thị Kim Tâm         năm 1996

6. Nguyễn Danh Thiêm   năm 1999

7. Nguyễn Thị Loan        năm 2001

8. Trịnh T.Kim Huế         năm 2003

9. Ng.T.Vân Anh            năm 2005

10. Bùi Thị Thảo             năm 2007