KHOA KINH TẾ – TIN HỌC

29/09/2022

1. Chức năng:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, mô-đun, tín chỉ các nghề      Kế toán doanh nghiệp, Logistics, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ, Quản trị mạng máy tính.

2. Nhiệm vụ:

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường đối với các nghề Kế toán doanh nghiệp, Logistics, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ, Quản trị mạng máy tính… theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của các nghề Kế toán doanh nghiệp, Logistics, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ, Quản trị mạng máy tính,… theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nghề Kế toán doanh nghiệp, Logistics, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ, Quản trị mạng máy tính…  và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng, máy tính, máy in;  Pho to và in ấn văn bản của Trường; Cập nhật, chuyển giao ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực tiễn nhà trường;

– Quản lý công tác nhà giáo chủ nhiệm;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.