KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

29/09/2022

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chức danh nhà giáo GDNN theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo và bồi dưỡng chức danh nhà giáo GDNN theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và chương trình bồi dưỡng chức danh nhà giáo GDNN theo quy định.

+ Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình bồi dưỡng hoặc giữa các trình độ bồi dưỡng.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho nhà giáo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định;

– Quản lý công tác nhà giáo chủ nhiệm;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.