PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

29/09/2022

1. Chức năng:

Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên của Nhà trường theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên;

– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;

– Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, sinh viên; phối hợp theo dõi, đánh kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo     quy định;

– Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống TNXH đối với HSSV;

– Tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động của đội Thanh niên xung kích;

– Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động ngoại khoá khác;

– Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Thực hiện công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất theo kế hoạch được duyệt;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất, tài sản thuộc đơn vị;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.