PHÒNG ĐÀO TẠO

29/09/2022

1. Cơ cấu tổ chức

-Trưởng phòng: ThS. Phạm Văn Hải

– Email: [email protected]

– Phó Trưởng phòng: ThS. Quách Thị Thanh Bình

Email: [email protected]        Điện thoại:  0984349222

– Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Lý

Email: [email protected]             Điện thoại: 0904580428

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác quản lý, tổ chức, triển khai công tác đào tạo trong Nhà trường; công tác tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên.

* Nhiệm vụ:

– Chủ trì phối hợp với các khoa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo, xây dựng, biên soạn, lựa chọn, chỉnh sửa giáo trình giảng dạy;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo hàng năm của Nhà trường;

– Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nề nếp giảng dạy, học tập;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm, Hội thi tay nghề của học sinh, sinh viên các cấp;

– Lập kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề theo quy định;

– Tổ chức thực hiện công tác giáo vụ; quản lý hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; lưu trữ tài liệu;

– Tổ chức thực hiện quản lý thư viện;

– Quản lý và xây dựng định mức giảng dạy, các chế độ về công tác giảng dạy;

– Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các doanh nghiệp và khảo sát lần vết;

– Tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho người học về lựa chọn ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

– Tổ chức thực hiện liên kết và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiếp nhận các dự án chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và công tác tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu của xã hội;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Thành tích tiêu biểu

– Năm 2004, 2005 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 37/QĐ-THGTVT TWII ngày 31/01/2005, Quyết định số 16/QĐ-THGTVT TWII ngày 19/01/2006).

– Năm 2006, 2007 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Quyết định số 85/QĐ-THGTVT TWII ngày 06/02/2007, Quyết định số 66/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 31/01/2008).

– Năm 2007 được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 1222/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008).

– Năm 2008 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 29/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 20/01/2009).

– Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2008 (Quyết định số 1889/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2009 của Bộ GTVT).

– Được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT “ Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008-2009” (Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

– Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” năm 2009

– Năm 2010 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”(Quyết định số 40/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 12/01/2011). Được Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường đề nghị Bộ GTVT tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”.

– Từ năm 2011 đến nay đơn vị luôn hoàn thành xuẩt sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Hiệu trưởng nhà trường công nhận tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà A1, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II – Hồng Thái –  An Dương – Hải Phòng.

Email: [email protected]