PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

29/09/2022

Phòng Kế hoạch – kỹ thuật được thành lập cùng với trường Cơ khí đóng tàu, tiền thân của trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II. Trải qua các giai đoạn phát triển cùng nhà trường, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Phòng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong các năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch, kỹ thuật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao.

1. Giới thiệu

Phòng Kế hoạch – kỹ thuật được thành lập cùng với trường Cơ khí đóng tàu, tiền thân của trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II. Trải qua các giai đoạn phát triển cùng nhà trường, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Phòng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong các năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch, kỹ thuật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao.

2. Nhiệm vụ, chức năng

* Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch kỹ thuật; công tác quản lý dự án; xây dựng cơ bản, sửa chữa chống xuống cấp; quản lý vật tư, thiết bị; công tác quản lý khoa học, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và công tác quản lý giám sát chất lượng các công trình trong Trường.

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa chống xuống cấp;

– Thiết kế các bài tập thực hành, tổ chức thực hiện chế tạo học liệu dạy nghề, ứng dụng sản phẩm để thực hiện học sản xuất; giám sát, chỉ đạo công tác kỹ thuật, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm trong nhà trường;

– Phối hợp thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp;

– Tham mưu xây dựng và theo dõi tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến học sản xuất;

– Tham mưu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và điều độ sản xuất;

– Quản lý và cấp phát vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo trên cơ sở kế hoạch được duyệt;

– Theo dõi chỉ số tiêu thụ điện, nước hàng tháng trong Nhà trường;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Thành tích nổi bật

– Tập thể Lao động tiên tiến năm 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011;

– Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2006, 2007;

– Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GTVT 2008;

– Bằng khen của Bộ GTVT năm 2008-2009.