PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

29/09/2022

1. Chức năng:

– Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Trường;

– Tham mưu thực hiện việc quản lý tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm của Nhà trường; thực hiện các khoản thu, chi, lập quyết toán hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán – tài chính của Nhà nước;

– Lập dự toán, tổ chức công tác kiểm toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách cấp và nguồn tự có của Trường theo quy định;

– Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong Nhà trường;

– Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;

– Chủ trì việc xây dựng, đề xuất, điều chỉnh bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập của Trường;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện thu học phí học sinh, sinh viên;

– Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính đối với các đơn vị;

– Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.