PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

29/09/2022

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác lễ tân, khánh tiết; công tác văn thư lưu trữ, hành chính.

1. Giới thiệu chung

Công tác tổ chức, hành chính không thể tách rời hoạt động của một cơ quan, tổ chức, đơn vị từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động.  Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II hiện nay được thành lập, phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn xây dựng CNXH thống nhất đất nước và ngày nay là thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Phòng đã được giao nhiệm vụ, chức năng theo từng giai đoạn và quy mô phát triển của nhà trường, đồng thời đã qua các tên gọi như: Phòng Tổ chức; phòng Hành chính tổng hợp; phòng Tổ chức – Giáo dục; phòng Tổ chức cán bộ; phòng Hành chính – Tổ chức và nay là phòng Tổ chức – Hành chính

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định hiện hành; chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động; công tác quản trị, đời sống, y tế, vệ sinh môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ, an ninh trật tự, chính trị nội bộ trong Nhà trường.

* Nhiệm vụ:

– Giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy tổ chức, tiếp nhận, bố trí, điều động nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động; công tác lao động, tiền lương; công tác quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động;

– Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động;

– Giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản cụ thể hóa các chế độ chính sách của Nhà nước, của cơ quan quản lý cấp trên; Ban hành các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, tiếp khách của Nhà trường và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các bộ phận trong Nhà trường;

– Quản lý con dấu của Nhà trường và của các tổ chức đoàn thể trong trường, quản lý hội trường, phòng họp, nhà khách của Trường;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện việc đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động hàng năm theo quy định; đồng thời xây dựng và tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định;

– Quản lý thiết bị và phương tiện phục vụ công tác của Trường;

– Thực hiện quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh, vệ sinh môi trường của Nhà trường;

– Tổ chức thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ các công trình xây dựng cơ bản của Nhà trường theo kế hoạch được duyệt;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động: Y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo hiệu quả;

– Tổ chức thực hiện dịch vụ đời sống, trông giữ xe đạp, xe máy; vận hành và sửa chữa hệ thống đường nước sinh hoạt nội bộ;

– Chủ trì việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thành tích tiêu biểu

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường; sự phối hợp, kết hợp trong công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB-GV-CNV trong phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính đã đạt được nhiều thành tích, được các cấp tặng thưởng các danh hiệu cao quý như:

– Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải năm 1979, 2001;

– Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng năm học 1985 – 1986; 1986 – 1987; 1989 và giai đoạn 1965 – 1990;

– Bằng khen của Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng năm 1988;

– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009, 2010, 2017;

– Công đoàn bộ phận được tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam giai đoạn 2004 – 2005 và giai đoạn 2007 – 2010;

– Bằng khen của bộ GTVT Việt Nam giai đoạn 2009 – 2010