TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

29/09/2022

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II được thành lập tại Quyết định số: 3649/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II trực thuộc Bộ giao thông vận tải.

 1. Lịch sử phát triển

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II được thành lập tại Quyết định số: 3649/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II trực thuộc Bộ giao thông vận tải.

2. Chức năng – Nhiệm vụ

* Chức năng:

Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

* Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ: Ô tô hạng B1, B2, C, D, E, FC và mô tô hạng A1;

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ nghề theo quy định;

– Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định;

– Quản lý đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên thuộc trung tâm;

– Xây dựng kế hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo quy định;

– Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được giao;

– Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

– Xây dựng, thực hiện các quy định về bảo hộ, an toàn lao động và các biện pháp phòng chống cháy nổ;

– Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Liên hệ:

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

(chân cầu Kiến An về phía Huyện An Dương )